Regelgeving

X

Regelgeving die niet uitvoerbaar is, moet niet worden ingevoerd. De afstand tussen beleid en praktijk is soms levensgroot, terwijl ze elkaar zo hard nodig hebben. Ambtenaren hebben steeds minder affiniteit met en kennis van de land- en tuinbouwsectoren. Missiewerk van brancheorganisatie Agrodis blijft nodig, o.a. om ‘ongelukken’ te voorkomen.

Middelenpakket

X

Voor Agrodis is een effectief middelen- en maatregelenpakket een belangrijke voorwaarde voor robuuste teeltsystemen. De integratie van de middelen en maatregelen vindt plaats op het bedrijf van de teler. Als de effectiviteit van alleen een middel of maatregel niet voldoende is, zal de samenhang tussen de verschillende elementen steeds bepalender worden. De adviseur van de distributie, als belangrijkste informatiebron van de teler, heeft hierbij een belangrijke functie. Agrodis werkt op verschillende manieren om dit te realiseren. Onder meer door samen met stakeholders te werken aan een complementair middelenpakket. Dat is een middelenpakket dat complementair is aan een optimale ICM-teeltwijze (weerbaar teeltsysteem) en dus ook in de loop van de tijd anders samengesteld kan zijn.

CDG-certificering

X

Een Agrodis initiatief om ‘aan de bal te blijven’ is bijvoorbeeld de zelfregulering. Via CDG-certificering is aanvullende wetgeving voorkomen en hebben we als branche sturing gegeven en het tempo bepaald van diverse aanpassingen. Daarnaast zijn ook verschillende toepassingen behouden, mede door de inzet van gecontroleerde distributie. Recent zijn hiervoor randvoorwaarden geformuleerd ter verbetering van de uitvoering hiervan.

Verkoop en advisering

X

Agrodis staat voor een objectief product-gebonden advies. Diverse beleidsmakers willen een onafhankelijk advies waarbij ze streven naar loskoppeling van verkoop en advisering. Eind 2019 stuurde LNV aan op loskoppeling. Agrodis heeft deze zienswijze weten om te buigen. De LNV-minister sprak najaar 2020 haar waardering uit over de rol van de adviseur in de komende transitie. Hiermee is winst geboekt en onze inzet beloond.

Nieuwsbrieven

X

In de maandelijkse nieuwsbrieven worden leden op de gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Leden kunnen ook te rade bij het secretariaat of zelfstandig grasduinen in de bibliotheek van Agrodis, die voor leden beschikbaar is via het Extranet.

Ministeries

X

Agrodis goede contacten op de diverse ministeries. Helaas hebben ambtenaren steeds minder affiniteit met en kennis van de land- en tuinbouwsectoren. Omdat de ambtenaren (o.a. handhavers) artikel 20a toch wilden opnemen in Plantgezondheidswet, heeft Agrodis zich gewend tot Tweede Kamerleden om dit artikel te schrappen. Dat is gelukt!

Exclusief

X

Leden hebben het exclusieve recht om gebruik te maken van het secretariaat. Tevens worden ze als eerste geïnformeerd over relevante GBM-zaken, waaronder uitleg van (nieuwe) wet- en regelgeving, diversiteit aan middelen en hun vereisten. Leden kunnen altijd deelnemen aan kennisbijeenkomsten.

Politiek

X

De overheid blijft onvoorspelbaar en de politiek sterk versplinterd. Voor de branche in het algemeen - en voor u specifiek - dus belangrijk om hier kort op te zitten. In een tijd waarin veel belangen zijn versnipperd, is het extra belangrijk dat uw belangen door een sterke brancheorganisatie worden vertegenwoordigd.

Integrated Crop Management

X

Agrodis en haar leden hebben hun visie gebaseerd op Integrated Crop Management (ICM). De gekwalificeerde adviseurs en gecertificeerde toeleveranciers van Agrodis helpen de telers aan de hoge verwachtingen te voldoen met behulp van ICM. In deze integrale aanpak staat het gewas centraal en wordt een complementair maatregelenen middelenpakket ingezet. Om het ICM-gedachtegoed toe te passen is een compleet instrumentarium nodig. Verbetering en integratie van de beschikbare instrumenten is hiervoor noodzakelijk.

Traceerbaarheid

X

Agrodis nam het initiatief tot traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Een complexe operatie die de overheid op de voet volgt. Met het initiatief kunnen we brancheorganisatie het tempo en de route ernaartoe beter bepalen. Onder meer via de opzet van de stichting Agro Closer verloopt dit kosteneffectief en met behoud van inspraak.

Transport en opslag

X

Transport en opslag van gevaarlijke stoffen is onderhevig aan strikte regelgeving (ADR en PGS15). De PGS15- richtlijn is mede ontwikkeld door Agrodis en verschillende overheidsinstanties en bedrijfsleven. Agrodis kijkt mee in het internationale ADR gaat na welke wijzigingen voor haar leden relevant zijn. Relevante informatie over transport en opslag wordt via de website, nieuwsbrieven en de kennisbijeenkomsten gecommuniceerd met leden.

Belangenbehartiging

X

Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt. De leden van Agrodis ondersteunen en vernieuwen de Nederlandse land- en tuinbouwsector met advies over en middelen voor integrale gewasbescherming. Om als branchevereniging je rol te vervullen, moet je zowel relevant zijn voor de leden én voor de stakeholders. Hiervoor hanteert Agrodis een hands-on aanpak en neemt regelmatig eigen initiatieven om bedrijven te ontzorgen of beleidsmatig ‘aan de bal te blijven’.

Lidmaatschap

X

Bij Agrodis zijn kleine- en grote bedrijven aangesloten. Het contributiestelsel is hierop aangepast. De jaarlijkse contributie van het Agrodis-lidmaatschap is gebaseerd op de totale omzet aan gewasbeschermingsmiddelen van het betreffende bedrijf die in een bepaald jaar is behaald.

Tweede Kamer

X

Agrodis heeft geregeld contact met diverse landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Samen met hen is het gelukt om artikel 20a uit de Plantgezondheidswet te laten schrappen. Dit was nodig omdat het wetsartikel onuitvoerbaar zou zijn voor de toeleverende bedrijven. Op basis van dit artikel zouden toeleveranciers pas middelen mogen afleveren als de teler aan kon tonen dat het gewas werd geteeld dat op het etiket vermeld staat.

Uitvoerbaar

X

Uitvoerbaar staat voor regelgeving die uitvoerbaar voor bedrijven en dat ze er voldoende tijd voor krijgen om het te kunnen invoeren. Om dit te realiseren maakt Agrodis afspraken met beleidsmakers om te komen tot een praktische overgang en waar nodig een passende coulanceregeling.

Standpunten

X

De standpunten van Agrodis sluiten nauw aan op de ontwikkelingen van de aangesloten bedrijven. De lijntjes vanuit het secretariaat en bestuurders met de leden zijn kort.

Stakeholders

X

Agrodis heeft goede contacten met belangrijke stakeholders, zoals overheden, instituten, sectororganisaties en organisaties die actief zijn op het gebied van plantaardige productie in Nederland. Door dit goede netwerk kan Agrodis belangen van de leden effectief en efficiënt behartigen. Door een tijdige afstemming met stakeholders, zoals brancheorganisaties, wordt een overlap in werkzaamheden of belangen benut en voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.

Resultaten

X

Met maandelijkse nieuwsbrieven blijven leden hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Op basis van heldere communicatie ondersteunt en ontzorgt Agrodis haar leden. Daarnaast bundelt ze jaarlijks de behaalde resultaten in een rapportage en presentatie. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat er is bereikt voor de aangesloten bedrijven.