Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek:
Ter ondersteuning van de teler bij het realiseren van een gezonde teelt neemt de teeltbegeleider met de teler de ICM-stappen (zie afbeelding) door. Voor elke ICM-stap en onafhankelijk van de actie die nodig is kan het toeleverende bedrijf de benodigde ondersteuning bieden in de vorm van kennis, advies (bodem, teelt, bewaring) en producten. Dit varieert van het leveren van resistent zaaizaad, schoon uitgangsmateriaal, het uitvoeren van gewascontrole (scouting), leveren van netten voor de teelt van fruit en bloembollen, voedingsstoffen, alle soorten gewasbeschermingsmiddelen, biologie en micro-organismen, etc. De teeltbegeleider is dus niet afhankelijk van de verkoop van chemie en teeltbegeleiders worden niet afgerekend op het aantal verkochte kilo’s. Dit voorbeeld wordt nog wel eens neergezet als een karikatuur, onder meer bij het weergeven van een onderscheid met een (on)afhankelijke teeltbegeleider. Agrodis vindt dit een oneigenlijke scheiding die dan ook totaal niet aansluit op de Nederlandse situatie en geen enkele bijdrage levert aan het versterken van de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren dan wel het realiseren van de gezamenlijk vastgestelde doelen. Als één van de deelnemers van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, pleit Agrodis er voor om niet de term ‘onafhankelijk’ maar ‘objectief’ te gebruiken. Hier kan met elkaar invulling aan worden gegeven richting de vastgestelde doelen. In het kader van het Uitvoeringsprogramma is Agrodis bereid diverse acties op dit terrein te ondernemen, waar onder het opstellen van een plan om te komen tot transitiecoaches.
 
Objectief goede advisering:
Om tot objectief goede advisering te komen zijn heldere criteria nodig. Per 1-1-2019 dienen alle adviseurs van professionele gewasbeschermingsmiddelen voor eindgebruik te beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs Adviseren (o.b.v. artikel 71 Wgb). Hiermee wordt het kennisniveau van al deze adviseurs geborgd (op Hbo-niveau) en inzichtelijk gemaakt. Tevens kan een adviseur dit vakbekwaamheidsbewijs worden ontnomen als deze over de schreef gaat. Om tot objectief goede advisering te komen kan zelfregulering een bijdrage leveren. Onder meer door maatwerk te bieden in de verschillende sectoren. Agrodis is initiatiefnemer van de zelfregulering in de branche. Het CDG-certificatieschema dat is ontwikkeld, is sinds 2010 algemeen verbindend verklaard (AVV) en bevat diverse wettelijke én bovenwettelijk voorschriften voor de bedrijven om te komen tot kwalitatief goede advisering.
 
Onderzoek:
Wat nu nodig is, zijn geen deeloplossingen, maar een integrale aanpak. Voor duurzame- en weerbare teeltsystemen zijn geen eenzijdige maar evenwichtige keuzes noodzakelijk. Een dergelijke integrale aanpak vereist een samenhangend geheel, dat is enorm complex en vraagt steeds meer kennis. De Agrodis leden beschikken over veel kennis vanwege hun manier van werken; in een groot netwerk, met telers, producten, op percelen, eigen onderzoek, etc.. Bedrijven die zijn aangesloten bij de vereniging Agrodis doen veelvuldig onderzoek. Zowel zelfstandig, als ook in samenwerking met (regionale) partijen en bedrijven.
 
Als vereniging is Agrodis betrokken bij diverse onderzoeksprogramma’s, zoals de kennisimpuls groene gewasbescherming (klik hier). Ter ondersteuning van het dagelijkse functioneren van de adviseur (en andere erfbetreders) is het kennisplatform ROUTE 2023 opgericht. Route 2023 staat in dienst van het bereiken van de gezamenlijk vastgestelde doelen en slaat een brug tussen het onderzoek, maatschappij en de praktijk. Met deze goede verbinding zal informatie rondom duurzame gewasbescherming beter worden uitgewisseld en ontsloten. Route 2023 verbetert de vindbaarheid van de gewenste (teelt)maatregelen. Zo ook de veelbelovende maatregelen vanuit de verschillende projecten.