Over Agrodis

Vereniging AGRODIS
De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, welke een totaalpakket aan gewasbescherming leveren voor een gezonde teelt. Bij de Vereniging zijn ruim 40 bedrijven aangesloten die gezamenlijk meer dan 90 procent van het Nederlandse marktaandeel in gewasbeschermingsmiddelen distribueren. De leden hebben gezamenlijk ruim 150 vestigingen en ongeveer 550 adviseurs in dienst. Agrodis heeft zeer goede contacten met overheden, instituten en organisaties die actief zijn op het gebied van gewasbescherming in Nederland. Door dit goede netwerk kan Agrodis op een efficiënte en effectieve wijze de belangen van de leden behartigen.

Platform Duurzame Gewasbescherming
Agrodis heeft deelgenomen aan het convenant Duurzame Gewasbescherming, dat in 2003 is gestart en eind 2010 is afgerond. Begin 2011 is het overleg voortgezet in het Platform Duurzame Gewasbescherming. Naast Agrodis hebben de ministeries van EL&I en I&M, Unie van Waterschappen, Vereniging van Waterwinbedrijven (Vewin), Nefyto, LTO, Plantum, Cumela en Artemis zitting in het Platform.

Goede belangenbehartiging
Dat een goede belangenbehartiging van groot belang is, is onder andere gebleken bij de omschakeling van de CPR 15 richtlijnen naar de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). In het opgestelde startrapport was destijds alleen uitgegaan van CPR 15-1 en 15-2 en “gemakshalve” was de voor onze branche belangrijke CPR 15-3 richtlijn achterwege gelaten.

CDG certificering
Agrodis staat voor een sterke branche, die werkt met een hoog kwaliteitsniveau. Dit hoge kwaliteitsniveau is destijds vastgelegd in het certificatieschema Registratie en ControleSysteem (RCS). Door de beslissing van de minister tot Algemeen Verbindend Verklaring op 3 augustus 2009 is dit systeem omgezet in Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (zie ook: www.stichtingcdg.nl).   

Track & Trace gewasbeschermingsmiddelen
In maart 2018 is de stichting Agro Cloud Services, kortweg Agro CloSer, opgericht door Nefyto en Agrodis. De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de opzet en het beheer van een digitaal platform waarmee de handelsketen op gestandaardiseerde wijze met elkaar kan communiceren over leveringen van gewasbeschermingsmiddelen, wat Track & Trace van deze middelen mogelijk maakt. Hoewel terugroepacties van gewasbeschermingsmiddelen weinig voorkomen, moet de traceerbaarheid goed georganiseerd zijn. Nefyto en Agrodis zijn daarom samen het Track & Trace project begonnen om voorbereid te zijn op de wijze waarop in Nederland uitvoering wordt gegeven aan EU Verordening 1107/2009. Het project bestaat enerzijds uit standaardisering van berichten en anderzijds uit het realiseren van een centraal digitaal platform voor de onderlinge uitwisseling van deze berichten. Aan de opzet en aanpassing van digitale systemen zijn kosten verbonden, maar ook vergt in­voering van een nieuw systeem extra tijd van personeel en zijn er technische uitdagingen. Door als sector samen te werken en te kiezen voor een stapsgewijze invoering, bereiden wij ons goed voor op de veranderingen en blijven de kosten, tijdsbesteding en technische uitdagingen beheersbaar. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Agro Closer dan kunt u contact opnemen met Agro CloSer via: agrocloser@agrocloser.nl.

Stuur-, werkgroepen en Commissies
Binnen Agrodis functioneren stuur- en werkgroepen en commissies alleen op ad-hoc basis. Momenteel is er een commissie Veiligheid actief om de wet- en regelgeving rondom m.n. het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen te volgen, in kaart te brengen en waar nodig te beïnvloeden. Voor de sectoren bloembollen, glastuinbouw en fruitteelt is een stuurgroep opgericht. Voor de overige sectoren is een expertgroep samengesteld. De werkzaamheden van de stuur- en expertgroepen zijn erop gericht om een effectief middelen- en maatregelenpakket (EMMP) voor de teelten te realiseren.