Over Agrodis

Vereniging AGRODIS
De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt.
Bij de Vereniging zijn 30 bedrijven aangesloten die gezamenlijk  ruim 150 vestigingen en ongeveer 500 adviseurs in dienst hebben. Agrodis heeft zeer goede contacten met overheden, instituten en organisaties die actief zijn op het gebied van gewasbescherming in Nederland. Door dit goede netwerk kan Agrodis op een effici├źnte en effectieve wijze de belangen van de leden behartigen.

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ (UP) gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. De betrokken partijen Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW trekken samen met elkaar op om een transitie te realiseren met daarin een aantal grote opgaven. In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de minister van LNV.

Agrodis is breed vertegenwoordigd
De bij Agrodis aangesloten bedrijven begeleiden en ondersteunen telers bij het realiseren van gezonde gewassen. Dit is een complexe opgave en om hier aan te voldoen passen telers steeds weer innovaties toe in hun manier van telen. De samenhang tussen de bodem, plant, omstandigheden en de verschillende middelen en maatregelen wordt steeds bepalender. Meer kennis en betere informatie-uitwisseling tussen teler en adviseur is hiervoor nodig. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden heeft de vereniging Agrodis diverse initiatieven genomen en is breed vertegenwoordigd. Zo is Agrodis initiatiefnemer van de zelfregulering in de branche, op dit moment in beheer bij de onafhankelijke Stichting CDG (certificatie distributie gewasbeschermingsmiddelen).  Ter ondersteuning van het dagelijkse functioneren van de adviseur (en andere erfbetreders) is het kennisplatform ROUTE 2023 opgericht. Om de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau te realiseren is gezamenlijk met Nefyto de Stichting Agro Closer in het leven geroepen. Naar verwachting zullen in 2021 de eerste deelnemers toetreden.
De verschillende initiatieven zijn nader beschreven onder de ‘Agrodis activiteiten’..