Over Agrodis

Vereniging AGRODIS

De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt. Bij de Vereniging zijn 30 bedrijven aangesloten met gezamenlijk ongeveer 150 vestigingen en 500 adviseurs in dienst. Ter ondersteuning van de teler bij het realiseren van een gezonde teelt neemt de teeltbegeleider met de teler de ICM-stappen door. Voor elke ICM-stap en onafhankelijk van de actie die nodig is kan het toeleverende bedrijf de benodigde ondersteuning bieden in de vorm van kennis, advies (bodem, teelt, bewaring) en producten. Dit varieert van het leveren van resistent zaaizaad, schoon uitgangsmateriaal, het uitvoeren van gewascontrole (scouting), leveren van netten voor de teelt van fruit en bloembollen, voedingsstoffen, alle soorten gewasbeschermingsmiddelen, biologie en micro-organismen, etc.


Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
Om tot de realisatie van de Toekomstvisie te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ (UP) gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. De betrokken partijen Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, CropLife NL, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW trekken hierin samen op om een transitie te realiseren met daarin een aantal grote opgaven. In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder is verwoord in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Jaarlijks worden er prioriteiten gesteld en acties geselecteeerd die bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke vastgestelde doelen. Hiervoor wordt een jaarplan vastgesteld door de stuurgroep.
Uniek in het bestaan van de vereniging is dat Agrodis vertegenwoordigd was in alle werkgroepen tijdens de voorbereiding op het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit geeft aan hoe breed Agrodis en haar achterban zijn betrokken bij het ondersteunen van telers bij hun teelt van gezonde gewassen. 

Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming

De bij Agrodis aangesloten bedrijven begeleiden en ondersteunen telers bij het realiseren van gezonde gewassen. Dit is een complexe opgave en om hier aan te voldoen passen telers steeds weer innovaties toe in hun manier van telen. De samenhang tussen de bodem, plant, omstandigheden en de verschillende middelen en maatregelen wordt steeds bepalender. Meer kennis en betere informatie-uitwisseling tussen teler en adviseur is hiervoor nodig. Daarvoor zijn instrumenten nodig, zodat telers in hun praktijk kunnen sturen op de vastgestelde doelen. Verder is het van belang dat telers door hun diverse adviseurs in dezelfde richting worden begeleid. Een eenduidig model helpt de ICM-aanpak bij telers te bevorderen. Om die reden heeft brachevereniging Agrodis onlangs gekozen voor het invoeren van de ICM-teeltwijzer, die is gebaseerd op de door WUR ontwikkelde ICM-modellen. ICM staat voor Integrated Crop Management, een integrale aanpak waarbij het gewas centraal staat en niet de ziekte. Het uitganspunt hierbij is dat voorkomen beter is dan genezen.

Agrodis hecht eraan dat er stappen worden gezet. Om zelf het goede voorbeeld te geven, gaan de leden van branchevereniging Agrois een ICM-teeltwijzer gebruiken bij hun advisering. Agrodis verwacht ook van de overheid een actieve houding bij het ontwikkelen van instrumenten, die op korte termijn nodig zijn. Om instrumenten als digitale Gewasbeschermingsmonitor en Milieu Indicator Gewasbescherming te realiseren, is regelgeving en financiële ondersteuning door de overheid nodig. Deze nieuwe stap, het eenduidige ICM-model als basis gebruiken voor de teeltadvisering, maakt deel uit van het Agrodis Transitie Programma (ATP). Dit transitieprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met stakeholders, in het kader van het UP2030 en is gericht op verdere ontwikkeling van kennis, vaardigheden en tools voor adviseurs.

Diverse initiatieven van Agrodis
Om de hiervoor genoemde stappen te zetten, neemt Agrodis regelmatig het voortouw. Zo heeft de vereniging Agrodis diverse initiatieven genomen en is breed vertegenwoordigd in diverse gremia. Zo is Agrodis initiatiefnemer van de zelfregulering in de branche, op dit moment in beheer bij de onafhankelijke Stichting CDG (certificatie distributie gewasbeschermingsmiddelen).  Ter ondersteuning van het dagelijkse functioneren van de adviseur (en andere erfbetreders) is het kennisplatform ROUTE 2023 opgericht. Om de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau te realiseren is gezamenlijk met CropLife NL de Stichting Agro Closer in het leven geroepen. Een flink aantal bedrijven zijn hier al deelnemer van geworden en kunnen zodoende gebruik maken van de ontwikkelde standaardberichten.

De diverse initiatieven zijn nader beschreven onder de verschillende ‘Thema’s’.