Over Agrodis

Vereniging AGRODIS

De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt. Bij de Vereniging zijn 30 bedrijven aangesloten die gezamenlijk  ruim 150 vestigingen en ongeveer 500 adviseurs in dienst hebben. Ter ondersteuning van de teler bij het realiseren van een gezonde teelt neemt de teeltbegeleider met de teler de ICM-stappen door. Voor elke ICM-stap en onafhankelijk van de actie die nodig is kan het toeleverende bedrijf de benodigde ondersteuning bieden in de vorm van kennis, advies (bodem, teelt, bewaring) en producten. Dit varieert van het leveren van resistent zaaizaad, schoon uitgangsmateriaal, het uitvoeren van gewascontrole (scouting), leveren van netten voor de teelt van fruit en bloembollen, voedingsstoffen, alle soorten gewasbeschermingsmiddelen, biologie en micro-organismen, etc.


Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
Om tot de realisatie van de Toekomstvisie te komen heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ (UP) gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. De betrokken partijen Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW trekken samen met elkaar op om een transitie te realiseren met daarin een aantal grote opgaven. In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Voor komend jaar is een jaarplan vastgesteld door de stuurgroep. Hierin zijn de acties opgenomen die al lopen of gaan starten in 2021. Dit is een ambitieus pakket met zo’n 120 acties, verdeeld over de deelnemende partijen.

Agrodis is breed vertegenwoordigd
De bij Agrodis aangesloten bedrijven begeleiden en ondersteunen telers bij het realiseren van gezonde gewassen. Dit is een complexe opgave en om hier aan te voldoen passen telers steeds weer innovaties toe in hun manier van telen. De samenhang tussen de bodem, plant, omstandigheden en de verschillende middelen en maatregelen wordt steeds bepalender. Meer kennis en betere informatie-uitwisseling tussen teler en adviseur is hiervoor nodig. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden heeft de vereniging Agrodis diverse initiatieven genomen en is breed vertegenwoordigd. Zo is Agrodis initiatiefnemer van de zelfregulering in de branche, op dit moment in beheer bij de onafhankelijke Stichting CDG (certificatie distributie gewasbeschermingsmiddelen).  Ter ondersteuning van het dagelijkse functioneren van de adviseur (en andere erfbetreders) is het kennisplatform ROUTE 2023 opgericht. Om de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau te realiseren is gezamenlijk met Nefyto de Stichting Agro Closer in het leven geroepen. Naar verwachting zullen in 2021 de eerste deelnemers toetreden. Uniek in het bestaan van de vereniging is dat Agrodis vertegenwoordigd was in alle werkgroepen tijdens de voorbereiding op het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit geeft aan hoe breed Agrodis en haar achterban zijn betrokken bij het ondersteunen van telers bij hun teelt van gezonde gewassen.

De verschillende initiatieven zijn nader beschreven onder de verschillende ‘Thema’s’.