Emissiereductie

Het zoveel mogelijk voorkomen van emissie bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen is cruciaal om de  kwaliteit van het oppervlaktewater goed te houden. Er is veel algemene informatie beschikbaar over maatregelen die telers en loonwerkers kunnen nemen om emissie van het erf en perceel te voorkomen. Als ze op hun eigen bedrijf aan de slag willen, kunnen ze daarbij gebruik maken van een erfemissiescan of perceelsemissiescan. Bij het invullen van deze scan komen vaak toch bedrijfsspecifieke vragen naar voren. Door gebruik te maken van de toolboxkaarten worden telers en loonwerkers praktische oplossingen aangereikt om toe te passen op het eigen bedrijf.

Toolbox Water Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een waardevol product van een samenwerking tussen Agrodis, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, CropLife NL, Cumela en CLM..Het Toolboxteam Water heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast zijn er toolboxkaarten ontwikkeld, die specifieke informatie bevatten over te treffen maatregelen om emissie vanaf het erf én het perceel (zie toolboxkaart nummer 2) te verminderen. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.