Toelatingen

Voor de Vereniging Agrodis is een effectief middelen en maatregelenpakket (EMMP) een belangrijke voorwaarde om in de praktijk te kunnen werken. De verwachtingen zijn dat de toepassingen van de huidige middelen de komende jaren met tientallen procenten zullen krimpen. Wat betreft de huidige middelen zullen steeds meer maatregelen nodig zijn om een middel zo gericht (tijd, plaats, hoeveelheid) als mogelijk toe te passen. Hiervoor is meer nodig, zoals o.a.: kennis, instrumenten (BOS, scouting, systeemtoelating) en data uitwisseling. Om een EMMP te behouden zullen hiervoor andere middelen en maatregelen in de plaats moeten komen. Een middelenpakket kan het beste gerealiseerd worden via reguliere toelatingen. Deze hebben de langste houdbaarheid. Wanneer toch knelpunten voor de praktijk blijven bestaan, zal Agrodis zich inspannen om oplossingen via de werkgroep Actuele Vraagstukken, Fonds Kleine Toepassingen of de Trustee te realiseren. Zo nodig kan gecontroleerde distributie, op basis het CDG certificatieschema, worden ingezet om een effectief middelenpakket beschikbaar te houden.

Complementair middelenpakket
De samenstelling van een EMMP zal in de verloop van tijd en per sector anders ingericht zijn. Voor de transitieperiode naar weerbare teeltsystemen zet Agrodis in op het realiseren van een complementair middelenpakket. Het is een middelenpakket dat in de loop van de tijd anders samengesteld zal zijn en complementair is aan een optimale ICM-teeltwijze (weerbaar teeltsysteem). Dit pakket bestaat bovenop regulier toegelaten middelen uit middelen o.b.v. een ‘bijzondere toelating’ die onder specifieke omstandigheden beschikbaar zijn (als ‘medicijn’). Deze ‘bijzondere toelatingen’ zijn mede gebaseerd op sectorale knelpuntenanalyses en het Early-Warning system en toepasbaar voor telers die aantoonbaar voldoen aan vooraf vastgestelde criteria (bv. bepaalde ICM-stappen, gebruik milieu-indicator, gecontroleerde distributie, etc.).

De integratie van de middelen en maatregelen vindt plaats op het bedrijf van de teler. Als de effectiviteit van alleen een middel of maatregel niet voldoende is, zal de samenhang tussen de verschillende elementen steeds bepalender worden. De adviseur van de distributie, als belangrijkste informatiebron van de teler, heeft hierbij een belangrijke functie. De adviseur is vakbekwaam en beschikt over een ‘toolbox’ om van toegevoegde waarde te zijn voor de teler. In toenemende mate speelt hierbij het belang van het beschikbaar hebben van de juiste data.