Transport en opslag

Vervoer van gevaarlijke stoffen
De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn per soort vervoer verschillend. Vervoer over de weg heeft te maken met het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). De internationale verdragsteksten worden om het jaar herzien en na wijziging steeds in het Nederlands vertaald en ook voor binnenlands vervoer van toepassing verklaard. De Agrodis commissie veiligheid kijkt mee en bepaald welke wijzigingen voor de bij Agrodis aangesloten bedrijven van belang zijn. Deze informatie vindt zijn weg naar de aangesloten bedrijven via nieuwsbrieven en de kennisbijeenkomsten die periodiek worden georganiseerd voor de leden.

Opslag van gevaarlijke stoffen
Vanaf eind juni 2005 zijn de opslageisen voor gevaarlijke stoffen opgenomen in de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen (PGS). Specifiek voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen bestond eerder de CPR 15-3. Eén van de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen (PGS), namelijk de PGS-15, is hiervoor de opvolger en gaat over verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-15 richtlijn heeft dus een veel bredere scope dan de vroegere CPR 15-3. Dat betekent dat deze voorschriften van toepassing zijn op een veel bredere groep van producten en dus ook bedrijven. Gevolg hiervan is dat veel meer verschillende partijen betrokken zijn. De huidige richtlijn is ontwikkeld door verschillende overheidsinstanties in samenwerking met het bedrijfsleven, waaronder Agrodis. De Agrodis commissie veiligheid kijkt mee en bepaald welke wijzigingen voor de bij Agrodis aangesloten bedrijven van belang zijn. Deze informatie vindt zijn weg naar de aangesloten bedrijven via nieuwsbrieven en de kennisbijeenkomsten die periodiek worden georganiseerd voor de leden. De PGS 15 richtlijnen vindt u via de volgende link (klik hier).