Traceerbaarheid

Om de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau te realiseren heeft Agrodis  gezamenlijk met CropLife NL de Stichting Agro Cloud Services, kortweg Agro CloSer opgericht.
De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de opzet en het beheer van een digitaal platform waarmee de handelsketen op gestandaardiseerde wijze met elkaar kan communiceren over leveringen van gewasbeschermingsmiddelen, wat de traceerbaarheid van deze middelen mogelijk maakt. Hoewel terugroepacties van gewasbeschermingsmiddelen weinig voorkomen, moet de traceerbaarheid goed georganiseerd zijn. CropLife NL en Agrodis zijn daarom samen dit traject begonnen om voorbereid te zijn op de wijze waarop in Nederland uitvoering wordt gegeven aan EU Verordening 1107/2009. Het traject bestaat enerzijds uit standaardisering van berichten en anderzijds uit het realiseren van een centraal digitaal platform voor de onderlinge uitwisseling van deze berichten. Aan de opzet en aanpassing van digitale systemen zijn kosten verbonden, maar ook vergt invoering van een nieuw systeem extra tijd van personeel en zijn er technische uitdagingen. Door als sector samen te werken en te kiezen voor een stapsgewijze invoering, bereiden wij ons goed voor op de veranderingen en blijven de kosten, tijdsbesteding en technische uitdagingen beheersbaar.

Waarom traceerbaarheid?
Traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau in de keten – van fabrikant naar distributeur en van distributeur naar teler – is bijvoorbeeld van belang om efficiënt binnen 24 uur een recall op batchniveau te kunnen organiseren. Door van één gestandaardiseerd systeem gebruik te maken, kunnen specifieke badges op verschillende plaatsen in de keten van elkaar worden onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat alle batches moeten worden teruggeroepen. De standaardisering biedt ook kansen voor distributeurs om het voorraadbeheer beter te organiseren en om de planning te optimaliseren. In bredere zin draagt traceerbaarheid ook bij aan digitalisering in de keten, waar afnemers ook in toenemende mate om vragen en wat nodig is om de sector toekomstbestendig te houden. Het is voor alle partijen in de logistieke keten van gewasbeschermingsmiddelen van belang om zich hierop voor te bereiden. Agro CloSer helpt  de bedrijven hiermee. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Agro Closer dan kunt u contact opnemen met Agro CloSer via: agrocloser@agrocloser.eu.