Organisatiestructuur

De vereniging Agrodis kent een bestuur en natuurlijk een algemene ledenvergadering.

Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt in principe één keer per jaar in november georganiseerd. Tijdens de ledenvergaderingen wordt de koers van de vereniging bepaald. Het bestuur levert informatie en legt verantwoording af over het gevoerde beleid en vraagt steun voor haar plannen voor de (nabije) toekomst. 

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse “reilen en zeilen” van de vereniging. Daarnaast zet het bestuur de lijnen uit. Het bestuur bestaat uit:

Rob van de Lindeloof (Agrifirm + voorzitter)
André van der Weijde (CAV Agrotheek + vice-voorzitter)
Wilbert Willems (Willems Balgoy)
Crétiënne Oomen (Alliance)
Thomas Kern (Royak Brinkman)
Jan Opschoor (Van Iperen)
 
Ondersteuning
Agrodis wordt juridisch en beleidsmatig geadviseerd door het bureau Brabers (www.brabers.nl). Het  secretariaat is ondergebracht bij Brabers Association Management. Brabers verricht veel inhoudelijk werk voor Agrodis, zoals de afstemming met relevante organisaties en instanties, de interne en externe informatievoorziening en een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid.
Vanuit Brabers vormen Conno de Ruijter (secretaris/directeur), zijn kantoorgenoten Cathelijn Onderstal en Leo Melissen (adviseur) en Erma Resokario (secretaresse) het secretariaat van Agrodis.
 
Werk- en stuurgroepen en commissies

Binnen Agrodis functioneren werk- en stuurgroepen en commissies alleen op tijdelijke basis. Zo is er een klankbordgroep geweest in de periode van omschakeling naar de PublicatieReeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en was een klankbordgroep ingesteld om het project “Kennisverspreiding in de praktijk” te ondersteunen. Momenteel is er een commissie Veiligheid actief rondom de thema’s vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Tevens zijn een aantal stuurgroepen (akkerbouw, bloembollen, fruitteelt en glastuinbouw) actief die ter ondersteuning van de sectorale CEMP’s hun bijdrage leveren aan een behoud van een effectief middelen- en maatregelenpakket (EMMP). Uniek in het bestaan van de vereniging is dat Agrodis vertegenwoordigd was in alle werkgroepen tijdens de voorbereiding op het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Dit geeft aan hoe breed Agrodis en haar achterban zijn betrokken bij het ondersteunen van telers bij hun teelt van gezonde gewassen.