Inzameling restanten en verpakkingen

De Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) heeft het doel de opruiming van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen. De STORL stelt daarom een vergoeding beschikbaar aan gemeenten en andere samenwerkingsverbanden die lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen innemen. Daarnaast geeft de STORL voorlichting over het afvoeren van lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen.
 
Sinds eind jaren ’80 functioneert het STORL-convenant in Nederland, dat resulteert in een systematiek waarmee resten gewasbeschermingsmiddelen en niet-spoelbare verpakkingen als gevaarlijk afval naar het gemeentelijk afvaldepot worden gebracht. Dit heeft decennia lang goed gefunctioneerd. Gemeenten worden hiervoor door de STORL financieel gecompenseerd. Ondanks de vergoeding zijn er relatief weinig gemeenten die deze service aan hun boeren en tuinders aanbieden. Doordat de samenwerking met de afvalinzamelaars tot op heden beperkt is gebleven, leveren de inzamelingsacties (sinds 2017 beschikbaar), niet de resultaten op die werden verwacht. Om deze redenen is een verbetertraject gestart. Mede omdat de genoemde verbeteringen parallellen vertonen met de systematiek die in België wordt gehanteerd, heeft Nefyto gekozen om in het geheel over te stappen op dit systeem. Nefyto en STORL zal de overgang naar dit andere systeem - Agri Recover geheten - begeleiden. Dit krijgt de komende tijd verdere invulling.