Infographic Op koers - werken aan schoon water

De land- en tuinbouw heeft zich richting 2030 aan ambitieuze doelen gecommitteerd voor het verduurzamen van gewasbescherming. Door de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen, wordt het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk beperkt. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, gebeurt dit met nagenoeg nul emissies naar de omgeving. Dit draagt bij aan het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden. Deze infographic geeft de inspanningen helder weer, die door de verschillende partijen worden gepleegd om de doelen te realiseren.