Home

Welkom op de site van de Vereniging Agrodis!

De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt.
Bij de Vereniging zijn 30 bedrijven aangesloten die gezamenlijk  ruim 150 vestigingen en ongeveer 500 adviseurs in dienst hebben.

Minister Schouten presenteert het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
De vereniging Agrodis is één van de deelnemende partijen en stelt dat voor het doen slagen van dit ambitieuze programma een goede begeleiding cruciaal is, zowel om de bouwstenen voor de praktijk beschikbaar te krijgen als ook om ze in de praktijk succesvol toe te passen! Met de presentatie van het Uitvoeringsprogramma (klik hier) wordt een lange voorbereidingsperiode afgerond en markeert de start voor de komende transitieperiode. Bedrijfsleven en onderzoek werken er hard aan om alternatieve middelen (laag-risico, biostimulanten, etc.) en innovatieve (veredelings- toepassings)technieken te realiseren. Dat vraagt ook begeleiding van de overheid. Wetgeving en beleid moeten hier namelijk nog wel voor worden aangepast. Dit vraagt vaak veel tijd en laten wij dan de agrarisch ondernemers in deze gevallen ook de tijd en de ruimte geven om deze transitie vorm te geven en succesvol te laten zijn. De teler ziet de adviseur van de toeleverende bedrijven als belangrijkste informatiebron én partner om te verduurzamen. De toeleveranciers en hun ruim 500 geaccrediteerde adviseurs hebben dan ook een belangrijke rol om de begeleiding van deze transitie in de praktijk uit te voeren. Om de samenhang te bewaken en de hiervoor genoemde begeleiding goed te laten verlopen, is een heldere regierol van de overheid noodzakelijk. Met het vormgeven van deze gezamenlijke begeleiding van dit Uitvoeringsprogramma, zijn wij in staat om onze telers blijvend te laten floreren en een nieuw waardevol Nederlands product te creëren. Lees hier het volledige Agrodis persbericht>>

Agrodis en haar leden hebben een duidelijke missie, visie en strategie vastgesteld. De gerelateerde documenten kunt u vinden, door op deze link te klikken.

Missie
De leden van Agrodis ondersteunen en vernieuwen de Nederlandse land- en tuinbouwsector met
een totaalpakket voor een gezonde teelt. Kwalitatief goed advies en gewasbeschermingsmiddelen maken hier een onmisbaar onderdeel van uit. Agrodis leden dragen bij aan een gereguleerde, veilige en verantwoorde opslag, transport, advies en toepassing van deze middelen. Agrodis streeft naar verantwoorde en rendabele teeltwijzen die gezond zijn voor teelt, teler, consument en omgeving.

Visie
Vanwege de toenemende wereldbevolking, welvaart en vraag naar biomassa wordt van de
plantaardige sectoren verwacht dat ze genoeg blijven produceren. Aan die productie worden ter
bescherming van mens, dier en milieu hoge kwaliteitseisen gesteld. Om hier aan te voldoen passen
telers steeds weer innovaties toe in hun manier van telen. In hun teeltwijze worden telers steeds vaker beperkt door restrictief beleid op middelenniveau. De gekwalificeerde adviseurs en gecertificeerde toeleveranciers van Agrodis helpen de telers aan de hoge verwachtingen te voldoen met behulp van Integrated Crop Management (ICM). In deze integrale aanpak staat het gewas centraal en wordt een effectief maatregelen- en middelenpakket ingezet. Agrodis wil deze integrale aanpak ontwikkelen en toepassen om te komen tot een optimale teeltwijze. Om het ICM-gedachtegoed toe te passen is een compleet instrumentarium nodig. Verbetering en integratie van de beschikbare instrumenten is hiervoor noodzakelijk.

Strategie
Agrodis wil samen met partijen de integrale aanpak verder ontwikkelen en implementeren in de
Nederlandse land- en tuinbouwsector. De adviseurs van de Agrodis leden leveren, als belangrijkste
informatiebron van de telers, hun toegevoegde waarde aan het realiseren van een gezonde teelt.
Kennis, kwaliteit en transparantie zijn enkele sleutelbegrippen waar de Agrodis leden met de
uitvoering van deze strategie een substantiële bijdrage aan leveren.